การประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดการประชุมประจำเดือน และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy เพื่อไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานการประชุม โดยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและรณรงค์ให้พนักงานในสังกัดทุกระดับ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส รวมถึงเน้นย้ำในเรื่องการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อปรับปรุงผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น