การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา