การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา