การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หัองประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา