การมอบเงินช่วยเหลือ นางคำ วิ่งเร็ว กรณีประสบภัยพิบัติอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านหลังเดียว)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสา มอบเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติอัคคีภัย (ไฟไหม้หลังเดียว) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 กรณีนางคำ วิ่งเร็ว บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอัคคีภัย ประกอบด้วย ถุงยังชีพ 1 ชุด (มูลค่า 700 บาท) และเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติอัคคีภัย เป็นเงิน 40,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,300 บาท