กิจกรรมการนำเสนอนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ ตามโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยพื้นที่จังหวัดลำปาง โดย อบจ.ลำปาง ปีงบประมาณ 2566 ณ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตรค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเมือง จังหวัดลำปาง