กิจกรรม 5 ส

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ก่อนทำกิจกรรม

ขณะทำกิจกรรม

หลังทำกิจกรรม