โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ประจำปี 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสา นำโดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้จัดทำโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ประจำปี 2565 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ปฎิบัติงานให้น่าอยู่ สะอาด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความรักองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงาน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.