ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี 2567

ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย

ภาษีป้าย ประจำปี 2567