ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

มาตรการด้านการป้องกันและการใช้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเองติดตามสอบสวนโรคได้ทันที
2. คุมเข้ม ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
3. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ 100%
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. 5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า