การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2566

BRW9C305B9EE276_010415