ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านสา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามการจัดแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนด และนับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิได้มีหน้าที่เพียงในการบริการด้านสาธารณะและโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาเป็นเทศบาลตำบลบ้านสา ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551

ตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบ้านสา


คำอธิบาย
เทศบาลตำบลบ้านสา มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำวัง ทางทิศใต้ของอำเภอแจ้ห่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มีพื้นที่ราบบางส่วนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร คือ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการประมง อาชีพรอง คือ การรับจ้าง และค้าขาย พื้นที่ป่าไม้และภูเขาอุดมไปด้วยไม้สัก และไม้เบญจพรรณ และแร่ธาตุนานาชนิด อาทิเช่น หินปูน ดินขาว

ในปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสา มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี อีกทั้งยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ เมื่อเศรษฐกิจดีจึงมีผลทำให้ฐานะความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีความสนใจและใส่ใจในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน

จากสภาพดังกล่าวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาจึงได้ร่วมกันกำหนดตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบ้านสาเป็นรูปทิวทัศน์ซึ่งประกอบด้วย แผ่นดิน ภูขา ท้องฟ้า น้ำ ต้นไม้ ปลา และนก เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสา เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและในอนาคตจะเป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ