ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564