ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบ้านสา ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 88.51 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้คะแนนเพิ่มขึ้น +31.35

Leave A Reply

Your email address will not be published.