ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบ้านสา

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

– ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

– ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

– ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

– ระบบเบี้ยยังชีพ

– ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

– ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

– ระบบประกันสังคม (SSO)

– ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

– ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

– ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

– ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

– ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

– ระบบเบี้ยยังชีพ

– ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

– ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

– ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

– ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน

– ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

– มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

– สมรรถนะประจำตำแหน่ง

– กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

– ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้

– ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

– ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

– ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

– ระบบเบี้ยยังชีพ

– ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

– ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

– ระบบประกันสังคม (SSO)

– ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)

– ระบบงานสารบรรณในองค์กร

– ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA

https://itas.nacc.go.th/account/login

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

– ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

– ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

– ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

– ระบบเบี้ยยังชีพ

– ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

– ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

– ระบบประกันสังคม (SSO)

– ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

– เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสา
2. แผนแม่บทสารสนเทศ

แผนแม่บทระบบสารสนเทศ

3. ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย

– ระบบสารสนเทศ