รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.