วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เทศบาลตำบลบ้านสา โดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา จึงนำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง