วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (VISSION)

“การคมนาคมสะดวก มีความรู้ทันสมัย การอนามัยเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวแบบครบวงจร”

พันธกิจ ( MISSION)

1. พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3. อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา 4. พัฒนาสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 5. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและส่งเสริมอาชีพ 6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน 8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 9. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 11. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง คือ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 1.4 การวางผังเมือง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 2 แนวทาง คือ 2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 5 แนวทาง คือ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3.2 การศึกษา 3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ 4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 4.2 การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ 5.1 การพัฒนาบุคลากร 5.2 การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
Leave A Reply

Your email address will not be published.