วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

                         “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นองค์กรแห่งความสุข”

                     องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมาย หลัก   ธรรมาภิบาล  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข

        พันธกิจ :

  1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันกรเปลี่ยนแปลง มีทักษะใน การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้ความคิดสร้างสรรค์              การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง คือ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 1.4 การวางผังเมือง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 2 แนวทาง คือ 2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 5 แนวทาง คือ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3.2 การศึกษา 3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ 4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 4.2 การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ 5.1 การพัฒนาบุคลากร 5.2 การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน