สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายธงชัย  เป็นคุณ
รองประธานสภาเทศบาล

นายวินัย  สายแปง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจักรพันธ์  เป็นคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุรัตน์  ชิ้นจอหอ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิตย์  สติสูง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวรวุฒิ  งามสม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2

นายอุทัย  เซมา
ประธานสภาเทศบาล

นายวุฒิไกร  เป็นต้น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสกล  คำลือ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางอิ๊ด  เชื้อบุญยืน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพูนศิลป์  เป็นต้น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายดำรงค์  บุญมาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล

Leave A Reply

Your email address will not be published.