สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายอนุรัตน์  ชิ้นจอหอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสา
โทร. 087-1794822

 

นายวุฒิไกร  เป็นต้น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสา
โทร. 081-0271990

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายธงชัย  เป็นคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-9985795

นายวินัย  สายแปง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 093-4948818

นายจักรพันธ์  เป็นคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 099-7711707

นายอนุรัตน์  ชิ้นจอหอ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 087-1794822

นายนิตย์  สติสูง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 085-7055324

นายวรวุฒิ  งามสม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-2642372

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2
นางอิ๊ด  เชื้อบุญยืน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 096-6981189
นายวุฒิไกร  เป็นต้น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 081-0271990
นายสกล  คำลือ
สมาชิกสภาบาล
โทร. 062-3280763

นายอุทัย  เซมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-195789

นายพูนศิลป์  เป็นต้น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 082-1941745

นายดำรงค์  บุญมาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 088-4076612

 

   นางแพรวพรรณ ปู่ย่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านสา