สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบสระยาว (จากสวนนายสนั่น อินตานันท์ ถึง ที่นานายภูมิสยาม จารุเนตรรัศมี) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง