สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายใจมา เป็นปึก ถึง บ้านนายณรงค์ชัย ไชยบาง) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง