หน่วยงานตรวจสอบภายใน

(นางอิสราภรณ์  สุวรรณนัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล


นางชฎาพร  แก้วสมเด็จ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ