หน่วยงานตรวจสอบภายใน

(นายธานินทร์  ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ลัดเทศบาล


นางชฎาพร  แก้วสมเด็จ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ