“วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดกิจกรรมโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม ภาคเช้า กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และภาคบ่าย กิจกรรมสร้างความสามัคคี กระชับไมตรีในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันภายในองค์กร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล