เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีกำหนด 30 วัน ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

BRW9C305B9EE276_008749