เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านสาเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านสาเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต

ตำบลบ้านสาเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 

ราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569 (โฉนด)

ราคาประเมินที่ดินนส3. ปี 2566 – 2569

ประาศคณะกรรมการปะเมินราคาทรัพย์สิน