โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัด โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านสาบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้สอดแทรกสาระความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล โดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา และวิทยากรบรรยายจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง นางสาวอรวรรณ ทำว่อง นักวิชาการคลังชำนาญการ