โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) การทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านสา นำโดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) การทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ขยายพื้นที่) ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ 2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล 3.เพื่อปลููกฝังวิธีการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายต้านทุจริตด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง จับตามองและแจ้งเบาะแสในระดับพื้นที่