โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง กระบวนการคิด พัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต ให้มีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ และมีความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา จำนวน 65 คน