โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลบ้านสา

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ได้กล่าวเปิดการอบรม โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรักษาวินัยอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่เกิดปัญหาการร้องเรียนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ราชการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม โดยมี นายนคร พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และ นายนพดล ลาสุทธิ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้