Browsing Category

กิจกรรม/โครงการ

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 บ้านแป้นเหนือ หมู่ที่ 1 และบ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาฯ

โครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านสา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านสา จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา เวลา 11.00 น. นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล…

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยนายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา นางเพ็ญศรี หมั่นทำ นายไล คำปัน…

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5 ณ บ้านสำเภาทอง

วันที่ 17-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา…

วันที่ 17-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564  งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกพื้น บ้านแป้น หมู่ที่ 8