Browsing Category

กิจกรรม/โครงการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดประชุคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลภายนอก ได้แก่…

การประชุมประชาคมระดับตำบล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ซึ่งมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน…

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสา

นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา