Browsing Category

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (จากลำเหมืองห้วยหก – สระเก็บน้ำห้วยตอง) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก

แบบ บก.01 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.18 มี.ค 64 สัญญาจ้าง ลว. 18 มีนาคม 2564