Browsing Category

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุนทร ฟังเพราะ – ลำห้วยแป้นทิศเหนือ)…

บก.01 ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (สุนทร) ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (สุนทร)

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุเทพ คุณมี – บ้านนายบุญเรือง มีเลข) หมู่ที่ 7…

บก.01  ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (สุเทพ) ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (สุเทพ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 – บ้านนางสมพร จักจุ้ม) หมู่ที่ 4 บ้านสา…

บก.01 ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (สมพร จักจุ้ม)_ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (สมพร จักจุ้ม)_

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทุ่งจอ – บ้านนางอาวรณ์ มีชื่อ) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ…

บก01 ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (ทุ่งจอ)_ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (ทุ่งจอ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายบุญเรือง ไวสติ – สวนนายระวี ใจเย็น) หมู่ที่ 1…

บก01 ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (สวนบุญเรือง) ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (สวนบุญเรือง)_

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง ตามสัตย์ – บ้านนายทศพล สูงงาม) หมู่ที่ 7…

บก01 ลว.25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (บุญส่ง)_ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (บุญส่ง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายแดง พูดสัตย์ – พื้นที่ทำการเกษตร) หมู่ที่ 7…

บก01 ลว. 25 เมษายน 2565 ประกาศประกวดราคา (นายแดง)_ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคา (นายแดง)_