Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก เทสบาลตำบลบ้านสา

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านสาดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนให้ครัวเรือนคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์…

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลบ้านสา ได้ประชุมประชาคมระดับตำบลบ้านสา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลบ้านสา