Browsing Category

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28  ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา