Browsing Category

เจตจำนงค์สุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรคุณธรรม ลว. 6 ม.ค. 63 ประกาศเจตนารมน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรคุณธรรม ลว. 9 มิ.ย. 64

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563 2.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564