Browsing Category

โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวหฤทัย  ศรีอุทิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางภามณฑ์ ธนาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นางนันทพร เนื่องกลิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนัยนา สุนะเสน…

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสหัสทัย เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา โทร. 0 5435 7011 นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร. 0 5436 9757 นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 0 5435 7010…

คณะผู้บริหาร

นายนภปนนท์  สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา โทร. 081-951 0384 นายระวี หมั่นทำ รองนายกเทศมนตรี โทร. 081-8835501 นายไล  คำปัน รองนายกเทศมนตรี โทร. 065-0061195 นายเสาร์ เซมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.…