รายงานผลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

รายงานผลการอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2566 (ฉบับใหม่)ฯ”

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2567

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างการรักษาวินัย

รายงานฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14-17 ก.ย. 66